Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Woekerpolis-check.com is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste (interpretatie) of incomplete informatie op deze website.

Hoewel het samenstellen en onderhouden van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeurt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie veroudert of om andere reden (eventueel buiten onze macht) niet meer juist is. Woekerpolis-check.com of een door Woekerpolis-check.com gebruikte handelsnaam kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen van activiteiten, ondernomen op basis van deze website.

Eventuele resterende aansprakelijkheid beperkt zich tot de in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgenomen maximumbedragen.

Adviezen worden uitgebracht tegen de achtergrond van de actuele fiscaliteit, regels en gebruiken van overheid, geldverstrekkers, vermogensbeheerders, levensverzekeringsmaatschappijen en andere leveranciers.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Woekerpolis-check.com of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woekerpolis-check.com. Voor eventuele toestemming kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank van Haarlem.

Door Woekerpolis-check.com gebruikte gegevens kunnen van derden worden betrokken.

Onze adviezen beperken zich tot uw opdracht. Zijn vanzelfsprekend zorgvuldig samengesteld en een complex geheel waarbij rekening gehouden is met een veelheid van (fiscale) regelingen en variabelen. Hierdoor zijn fouten mogelijk. Eén en ander is een indicatie van uw huidige en toekomstige financiële positie. Aan onze rapporten kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden.